(GMT + 7)

DỰ ÁN

Quy hoạch tổng thể hệ thống thu gom chất thải rắn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030.

Date: 2014-02-18 15:26:04


Quy hoạch tổng thể hệ thống thu gom chất thải rắn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030. Thudo Weico là tư vấn chính thực thi dự án. Dự án thực thi với quy mô toàn tỉnh Hà Tĩnh và song song với dự án này, Thudo Weico còn triển khai dự án quy hoạch tổng thể Hệ thống cấp nước vùng tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Tên dự án : Lập điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Địa điểm thực hiện dự án: Tỉnh Hà Tĩnh

Tên khách hàng: Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu: 05/2012

Ngày hoàn thành: 12/2012

Giá trị đạt được của dịch vụ: 860 triệu VNĐ ~ 40.000 USD

Chủ trì: ThS. Nguyễn Mạnh Thắng

Kỹ sư chủ chốt: Nguyễn Tuấn Long, Nguyễn Thu Huyền, Đỗ Minh Thư

Mô tả chi tiết dự án:

Hà Tĩnh là một tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, trong những năm qua đời sống của nhân dân tỉnh Hà Tĩnh không ngừng được cải thiện, cơ sở hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ tạo tiền đề phát triển các ngành kinh tế khác, tạo động lực tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội. Tốc độ đô thị hoá diễn ra nhanh ở tất cả các đô thị, đặc biệt ở các đô thị lớn thành phố Hà Tĩnh, khu mỏ sắt Thạch Khê và đặc biệt là Khu kinh tế Vũng Áng, một trong 15 khu kinh tế ven biển. Việc định hướng, quy hoạch và quản lý đô thị đã được Tỉnh chú trọng. Các quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch chuyên ngành được thực hiện trong những năm qua đã đóng góp lớn vào sự phát triển hài hòa và bền vững của các đô thị. Quy hoạch thu gom và xử lý chất thải rắn cũng đã được nghiên cứu trước đây (trong năm 2005) nhưng đến nay không còn phù hợp.

Trước những yêu cầu khách quan trên, việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn tỉnh Hà Tĩnh là hết sức cần thiết.

Mô tả dịch vụ mà công ty thực sự tham gia:

- Trên cơ sở rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn, Quy hoạch đã lập năm 2005, đề xuất các phương án hợp lý cho hệ thống thu gom và xử lý CTR, bao gồm địa điểm tập kết, trung chuyển, tuyến đường thu gom, vị trí đặt các nhà máy xử lý và công nghệ xử lý CTR, đảm bảo thu gom được lượng CTR ở mức cao nhất. Điều chỉnh quy hoạch được lập đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp Quy hoạch chung xây dựng của các đô thị tỉnh Hà Tĩnh.

- Đề xuất kiến nghị những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách quản lý. Đề xuất công tác tổ chức, quản lý và khai thác có hiệu quả; phát huy các thế mạnh sẵn có, phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và bộ máy tổ chức quản lý vận hành nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng mức đầu tư (theo khái toán kinh phí): 15.000 Tỷ VNĐ (thời điểm 2012)

 

Tin khác