(GMT + 7)

DỰ ÁN

Lập Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Date: 2014-03-25 13:00:56


Lập Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Thudo Weico là nhà thầu tư vấn phụ trách lập Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn năm 2020, 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Tên dự án : Lập Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Địa điểm thực hiện dự án: Tỉnh Hà Tĩnh

Tên khách hàng: Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

Ngày bắt đầu: 11/2010

Ngày hoàn thành: 11/2011

Giá trị đạt được của dịch vụ: 5,4 tỷ VNĐ ~ 286.000 USD

Chủ trì: ThS. Nguyễn Huy Khôi

Kỹ sư chủ chốt: Nguyễn Mạnh Thắng, Bùi Việt Trung, Nguyễn Thu Huyền, Nguyễn Việt Hà

Mô tả chi tiết dự án: Hà Tĩnh là một tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ, trong những năm qua đời sống của nhân dân tỉnh Hà Tĩnh không ngừng được cải thiện, cơ sở hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ tạo tiền đề phát triển các ngành kinh tế khác, tạo động lực tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội. Tốc độ đô thị hoá diễn ra nhanh ở tất cả các đô thị, đặc biệt ở các đô thị lớn thành phố Hà Tĩnh, khu mỏ sắt Thạch Khê và đặc biệt là Khu kinh tế Vũng Áng, một trong 15 khu kinh tế ven biển. Việc định hướng, quy hoạch và quản lý đô thị đã được Tỉnh chú trọng. Các quy hoạch phát triển đô thị, quy hoạch chuyên ngành được thực hiện trong những năm qua đã đóng góp lớn vào sự phát triển hài hòa và bền vững của các đô thị. Tuy nhiên Quy hoạch chung xây dựng của toàn tỉnh thì chưa được lập mà chỉ có quy hoạch xây dựng cho từng đô thị, theo đó Quy hoạch tổng thể cho hệ thống cấp nước tỉnh Hà Tĩnh cũng chưa hình thành.

Trước những yêu cầu khách quan trên, việc nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước tỉnh Hà Tĩnh là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu dùng nước của các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, các xã vùng nông thôn (có khả năng kết nối với các hệ thống cấp nước đô thị) thuộc tỉnh Hà Tĩnh trong các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Mô tả dịch vụ mà công ty thực sự tham gia:

- Trên cơ sở rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống cấp nước đô thị, đề xuất các phương án hợp lý phát triển Hệ thống cấp nước (bao gồm: nguồn nước, nhà máy nước, mạng truyền dẫn chính) cho từng đô thị (hoặc liên vùng đô thị), thị xã, khu công nghiệp, khu kinh tế và các xã vùng nông thôn có khả năng kết nối với hệ thống cấp nước đô thị; đảm bảo về công suất và chất lượng nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp Quy hoạch chung xây dựng của các đô thị tỉnh Hà Tĩnh cũng như phù hợp với Quyết định số 1929/QĐ-TTg ngày 20/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Đề xuất kiến nghị những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách quản lý, khai thác và cung cấp nước sạch. Đề xuất công tác tổ chức, quản lý và khai thác có hiệu quả; phát huy các thế mạnh sẵn có, phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và bộ máy tổ chức quản lý vận hành nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu cung cấp nước cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng mức đầu tư (theo khái toán kinh phí): 10.000 Tỷ VNĐ (thời điểm 2010)

Tin khác