(GMT + 7)

Tư Vấn Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Tư Vấn Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Date: 2014-03-10 16:40:31


Tư Vấn Hỗ Trợ Kỹ Thuật

- Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiểu dự án thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang, vốn WB

Thudo Weico là đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật (Tư vấn TA) cho Bộ Xây dựng, các Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn lập FS, thiết kế cơ sở, khái toán tổng mức đầu tư và lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu cho tiểu dự án thành phố Mỹ Tho tỉnh Tiền Giang.

- Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiểu dự án thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp, vốn WB

Thudo Weico là đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật (Tư vấn TA) cho Bộ Xây dựng, các Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn lập FS, thiết kế cơ sở, khái toán tổng mức đầu tư và lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu cho tiểu dự án thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp.

- Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, tiểu dự án thành phố Trà Vinh tỉnh Trà Vinh, vốn WB

Thudo Weico là đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật (Tư vấn TA) cho Bộ Xây dựng, các Chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn lập FS, thiết kế cơ sở, khái toán tổng mức đầu tư và lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu cho tiểu dự án thành phố Trà Vinh tỉnh Trà Vinh.