(GMT + 7)

DỰ ÁN

Chương trình Đô thị Miền núi Phía Bắc - Tiểu Dự án thành phố Yên Bái

Date: 2017-09-26 16:12:26


Thudo Weico thực hiện công tác Tư vấn điều tra khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, lập hồ sơ mời thầu, báo cáo đánh giá tác động môi trường…cho các hạng mục đầu tư của giai đoạn 1 (2015-2016)

Tên dự án: Chương trình nâng cấp Đô thị Miền núi Phía Bắc - Tiểu Dự án thành phố Yên Bái,

vốn đầu tư Ngân hàng thế giới - WB.

Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái.

Ngày bắt đầu: 08/2014

Ngày hoàn thành: 07/2015

Giá trị đạt được của dịch vụ: 3,14 tỷ VNĐ ~ 150.000 USD

Chủ trì: ThS. Nguyễn Huy Khôi

Kỹ sư chủ chốt: KS. Nguyễn Tùng Khánh, Đặng Văn Thanh, Cao Trường Sơn, Đồng Đạo Dũng.

Mô tả dự án:

Khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức phát triển đáng kể,

trong đó có sự tăng trưởng nhanh của các trung tâm đô thị. Các trung tâm đô thị này đóng một

vai trò quan trọng như là trung tâm hành chính, kinh tế và đang trở thành các động lực tăng trưởng

kinh tế khu vực.

Chính phủ Việt Nam đã đề nghị Ngân hàng Thế giới tài trợ cho “Chương trình phát triển đô thị quốc

gia - Miền núi phía Bắc” (NUDP-NM) thuộc Chương trình nâng cấp đô thị Quốc gia cho 07 tỉnh miền núi

phía Bắc của Việt Nam.

Tiểu dự án thành phố Yên Bái bao gồm 04 hợp phần, trong giai đoạn 1 sẽ thực thi 2 hợp phần sau:

- Hợp phần 1 : Nâng cấp hạ tầng cấp 3 cho 03 khu thu nhập thấp của phường Hồng Hà, bao gồm:

Nâng cấp, cải tạo hệ thống hạ tầng cơ sở như đường giao thông, đường ống cấp nước sạch,

tuyến cống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống điện chiếu sáng công cộng, cung cấp các thiết bị thu

gom rác thải.

- Hợp phần 2 : Hạ tầng hỗ trợ cấp 1 và 2. Nâng cấp, cải tạo và mở rộng cho 09 tuyến đường đô thị

cấp 1, 2, xây dựng hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng đồng bộ với tổng chiều dài 10,5 Km.

Mô tả các dịch vụ thực sự do nhân sự của đơn vị tư vấn thực hiện trong nhiệm vụ:

- Khảo sát địa hình, địa chất phục vụ bước thiết kế bản vẽ thi công;

- Lập Báo cáo dự án đầu tư (FS), báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA), tham vấn cộng đồng

và lập báo cáo Khảo sát kinh tế xã hội, tham vấn cộng đồng, lập kế hoạch tái định cư (RP);

- Thiết kế chi tiết, lập bảng tiên lượng, dự toán chi tiết và tổng dự toán cho việc nâng cấp 03 khu

dân cư thu nhập thấp (LIA) bao gồm làm đường, cấp thoát nước, cấp điện và thu gom rác thải;

- Thiết kế chi tiết, lập bảng tiên lượng, dự toán chi tiết và tổng dự toán cho việc nâng cấp

09 tuyến đường đô thị bao gồm: cải tạo và mở rộng đường, cấp thoát nước, cấp điện và chiếu sáng,

thu gom rác thải với tổng chiều dài 10,5 Km

- Lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu xây lắp cho toàn bộ dự án;

Giám sát tác giả trong suốt quá trình thi công.

Tin khác