(GMT + 7)

DỰ ÁN

Dự án xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đông Hà, gói thầu DHWW-03 thuộc dự án Cấp nước và nước thải đô thị Việt Nam (P119077-Cr.4948-VN)

Date: 2017-09-26 16:34:41


Cập nhật FS, khảo sát kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán và HSMT cho Dự án Thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đông Hà, gói thầu DHWW-03 thuộc dự án Cấp nước và nước thải đô thị Việt Nam (P119077-Cr.4948-VN), vốn WB.

 

Tin khác