(GMT + 7)

Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

Date: 2014-02-18 15:31:34


Về cơ cấu tổ chức, Công ty Cổ phần Nước Môi trường và Hạ tầng kỹ thuật Thủ Đô tuân thủ chế độ một thủ trưởng, Giám đốc Công ty là người duy nhất có chức năng ký kết các hợp đồng kinh tế với các đối tác trong và ngoài nước. Các Phó giám đốc trong Công ty chỉ được phép ký kết các hợp đồng kinh tế khi có giấy uỷ quyền của Giám đốc Công ty.

Các thành viên trong Công ty được giao các nhiệm vụ cụ thể như: Tổng hợp, Kế hoạch và Quản lý dự án, Tài chính Kế toán, Kỹ thuật, Kinh tế - Dự toán, Thí nghiệm và Công nghệ xử lý nước… tuỳ theo năng lực và khả năng về chuyên môn.

Công ty có 6 trung tâm chuyên ngành, 3 phòng chức năng và 1 hội đồng chuyên gia.