(GMT + 7)

DỰ ÁN

Dự án xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đông Hà, gói thầu DHWW-03 thuộc dự án Cấp nước và nước thải đô thị Việt Nam (P119077-Cr.4948-VN)


Cập nhật FS, khảo sát kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán và HSMT cho Dự án Thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đông Hà, gói thầu DHWW-03 thuộc dự án Cấp nước và nước thải đô thị Việt Nam (P119077-Cr.4948-VN), vốn WB.

Xem tiếp

Dự án cải tạo nâng công suất nhà máy nước Sân bay Đà Nẵng từ 20.000m3/ngày lên 33.000m3/ngày


Tư vấn khảo sát xây dựng và lập Bản vẽ thiết kế thi công cho toàn bộ dự án đầu cải tạo mở rộng nâng công suất NMN Sân bay Đà Nẵng lên 33.000 m3/ngđ.

Xem tiếp

Dự án phát triển đô thị loại vừa, tiểu dự án TP Lào Cai, hợp phần cấp nước


Tư vấn giám sát thi công và quản lý hợp đồng cho Dự án phát triển đô thị loại vừa – Tiểu dự án thành phố Lào Cai – Hợp phần cấp nước, vốn WB.

Xem tiếp

Dự án phát triển cấp nước đô thị Việt Nam, tiểu dự án thành phần tỉnh Quảng Nam công suất từ 2.000-4.000m3/ngày


Giám sát thi công và quản lý hợp đồng cho 03 hợp đồng xây dựng hệ thống cấp nước cho 3 thị trấn Phú Ninh, Thành Mỹ và Vĩnh Điện tỉnh Quảng Nam, vốn WB.

Xem tiếp

Chương trình Đô thị Miền núi Phía Bắc - Tiểu Dự án thành phố Yên Bái


Thudo Weico thực hiện công tác Tư vấn điều tra khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, lập hồ sơ mời thầu, báo cáo đánh giá tác động môi trường…cho các hạng mục đầu tư của giai đoạn 1 (2015-2016)

Xem tiếp

Dự án Xây dựng nhà máy cấp nước sạch cho khu công nghiệp Vân Trung huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang, công suất 18.000 m3/ngđ – Vốn của nhà đầu tư Trung Quốc


Dự án Xây dựng nhà máy cấp nước sạch cho khu công nghiệp Vân Trung huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang, công suất 18.000 m3/ngđ – Vốn của nhà đầu tư Trung Quốc. Thudo Weico là nhà thầu tư vấn thực hiện Khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán chi tiết và tổng dự toán cho phần công trình nguồn và tuyến ống nước thô với 2 ống gang DN400 dài 7Km.

Xem tiếp