(GMT + 7)

DỰ ÁN

Dự án xây dựng NMN Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, công suất: 30.000 m3/ngđ


Dự án xây dựng NMN Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam, công suất: 30.000 m3/ngđ - Vốn WB. Thudo Weico liên danh với tư vấn GHD (Úc) trong công tác lập FS, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công cho dự án, hợp đồng ký với Ban QLDA Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (MABUTIP) – Bộ Xây Dựng.

Xem tiếp