(GMT + 7)

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Hỗ trợ quản lý chất lượng công trình xây dựng cho 6 tiểu dự án tại 6 thành phố khu vực đồng bằng sông Cửu Long – Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, vốn WB


Tư vấn Hỗ trợ quản lý chất lượng công trình xây dựng Thuộc dự án thành phần " Hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Xây dựng thực hiện Chương trình Nâng cấp đô thị quốc gia và điều phối thực hiện dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long " do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Xem tiếp

Tư Vấn Lập Quy Hoạch


Tư Vấn Lập Quy Hoạch

Xem tiếp

Thẩm Tra TKCT và Tổng Dự Toán


Thẩm Tra TKCT và Tổng Dự Toán

Xem tiếp

Khảo Sát Địa Hình, Địa Chất, Thủy Văn


Khảo Sát Địa Hình, Địa Chất, Thủy Văn

Xem tiếp

Tư Vấn Lập HSMT, Đánh Giá HSDT


Tư Vấn Lập HSMT, Đánh Giá HSDT

Xem tiếp

Tư Vấn Hỗ Trợ Kỹ Thuật


Tư Vấn Hỗ Trợ Kỹ Thuật

Xem tiếp