(GMT + 7)

Tư Vấn Lập Quy Hoạch

Tư Vấn Lập Quy Hoạch

Date: 2014-03-25 14:26:22


-Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thudo Weico là nhà thầu tư vấn phụ trách lập Quy hoạch tổng thể hệ thống cấp nước tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn năm 2020, 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

-Lập điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Thudo Weico là nhà thầu tư vấn phụ trách Lập điều chỉnh Quy hoạch tổng thể hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.